گاش | فروشگاه تجهیزات هوشمند دامداری و دامپروری

تله نقاله ای گوسفند (رسترینر)