ابن دستگاه قابلیت وزن کشی و سپس تفکیک گله گاوی را به دسته های وزنی متفاوت دارد . همچنین با استفاده از تکنولوژی RFID سرشماری و آمارگیری گله را انجام داده و میزان رشد یا پسرفت شما را محاسبه میکند