پلاک پای پرندگان با تکنولوژی RFID

برای شناسایی پرنده های خود از پلاک پای پرنده برزین که مجهز به تکنولوژی RFID است استفاده کنید