خط معاینه دام سنگین برزین حیوانات را به صف کرده و به نوبت داخل قفس نگه میدارد و معاینه گاو را برای دامپزشک آسان میکند