باکس سم جیتی برزین برای مهار دام و امکان جرخش 360 درجه و واژگون کردن دام برای دسترسی راحت تر