سیستم شمارش دام برزین با کمک پلاک های گوش RFID انجام میشود .

در مسیر دستگاه سرشمار یک عدد پلاک خوان RFID وجود دارد که با خوانش پلاک گوش گوسفندان اطلاعات آنان را روی گوشی موبایل دامدار نشان می دهد