باسکول دامکش گوسفندی برزین دارای در وروردی آسان بازشو ، در خروجی اهرمی ، قابل حمل فرغونی و ثبت خودکار وزن و پلاک گوش دام در نرم افزار گوشی