فنس های دام برزین در ابعاد و اشکال مختلف محیط های مناسب برای حفظ و پرواربندی دام می باشند 

این فنس ها مناسب انواع دام سبک و دام سنگین می باشد